Responsive image 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ S

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασηςπροσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ το αργότερο έως 21 Οκτωβρίου 2022. Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της φόρµας µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας

Οδηγίες Συγγραφής

 1. Η περίληψη θα πρέπει να επισυναφθεί ως αρχείο του Microsoft Office, MS Word for Windows στο ενδεδειγμένο κενό πεδίο που θα συναντήσετε στις - Οδηγίες επισύναψης
 2. Το περιεχόμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις, να στοιχηθεί πλήρως, προτεινόμενη γραμματοσειρά Arial, μέγεθος χαρακτήρων 11 pt.
 3. Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.
 4. Ο τίτλος της εργασίας, θα πρέπει να είναι γραµµένος µε ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες, σε πλήρη στοίχι­ση. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.
 5. Οι συγγραφείς, στην αμέσως επόμενη σειρά µε πεζούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αναγράφονται πλήρως (Όνο­µα-Επώνυµο). Για τους άνδρες συγγραφείς, να αναφέρεται το πρώτο γράµµα του ονόµατός τους και ολοκληρωμένο το επίθετό τους. Π.χ. Κ. Παπαδόπουλος, Ν. Αναγνώστου

Για τις γυναίκες συγγραφείς να αναφέρεται ολοκληρωμένα το όνοµα και επίθετό τους. Π.χ. Ειρήνη Νικολάου, Μαγδαληνή Πίτσιου

 1. Το Κέντρο Προέλευσης- Φορέας Εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται με πεζούς χαρακτήρες και με την επίσημη ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων. Ο φορέας απασχόλησης ή το κέντρο προέλευσής του ή των συγγραφέων αλλά και η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται στην αµέ­σως επόμενη σειρά σε πλάγια γραφή (Italics). Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Παραδείγματος χάρη

Κ. Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2 Ν. Αναγνώστου3, Α. ∆ηµόπουλος2, Μαγδαληνή Πίσι­ου1

1 Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, 2 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας

 1. Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο (Underlined). Π.χ. Κ. Παπαδόπουλος1
 2. Σε περίπτωση που αφορά Κλινική Μελέτη, να αναφέρεται και ο αριθμός άδειας από τν Ε.Ο.Φ.
 3. Η δοµή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους με μονό διάστιχο. Πριν από την κάθε παράγραφο να αναγράφεται µε έντονη γραφή (Bold) και ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες και ο αντίστοιχος τίτλος της. Π.χ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 1. Οι λέξεις δεν πρέπει να κόβονται στα δύο αλλά να γράφονται σε επόμενη σειρά.
 2. Εικόνες και πίνακες µπορούν να προστεθούν στο αρχείο της περίληψης. Για τη στοίχιση των στηλών στους πίνακες, παράκληση να µη χρησιμοποιείται space (διάστηµα) αλλά Tab.
 3. Παράκληση η περίληψη της εργασίας να μην ξεπερνά τα 2 ΜΒ, ως µέγεθος αρχείου.
 4. Το αρχείο της περίληψης της εργασίας, είναι επιβεβλημένο, να αποθηκευτεί πρώτα στον υπολογιστή σας µε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά ανάµεσα στις λέξεις.
 5. Ακρωνύμια όρων µπορούν να χρησιμοποιούνται, µε τον όρο ότι θα γραφούν σε παρένθεση, µετά την πρώτη αναγραφή του όρου, ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρµακα θα πρέπει να αναφέρονται µε την επιστημονική ονοµασία και όχι µε την εµπορική.

Οδηγίες Υποβολής

 1. Όλες οι περιλήψεις εργασιών θα πρέπει να σταλούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους
 • είτε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας,
 • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email abstracts@ypertasi2022.gr
 1. Η ακόλουθη φόρμα προς συμπλήρωση αφορά τον συγγραφέα υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας. Για τους υπεύθυνους συγγραφείς αλληλογραφίας που θα επιλέξουν την υποβολή εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει στο email τους να αναφέρονται οπωσδήποτε : Όνομα, Επώνυμο, Φορέας Απασχόλησης, Διεύθυνση οικίας, Πόλη, Χώρα, τηλέφωνο επικοινωνίας/ κινητό, έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση email

Ολες οι εργασίες θα αξιολογηθούν και οι σχετικές ενημερώσεις προς τους υπεύθυνους αλληλογραφίας θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συγγραφείς έως τα τέλη Οκτωβρίου 2022.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ